türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi vermiyor 4

İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü

Artık, giderek yoksullaşanülkeler, yoksulluğun giderilmesini isteme hakkınave sürdürülebilir bir kalkınmayıisteme hakkına sahiptirler. Bunlar güvence altınaalınmış; ancak, yaptırımları,henüz ortaya konulamamıştır. Bunlar,şüphesiz ki, bu anlamda, bir temenni mahiyetindedir;ümit ediyoruz ki, bunların da yaptırımlarıolacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama,öncelikle, çevre sorununun, sosyoekonomik ve kültürelboyutlarıyla bütünlük içerisindeele alınması gerektiğini söyleyerek başlıyorum.Diğer konularda olduğu gibi, çevreyle ilgili olarakda, ülkemiz, iç açıcı bir görüntüsergilemiyor. Sizler de katılırsınızki, ülkemiz resminin zincirleme bir şekilde yapılantasviri, sorunun çok boyutlu ve yüklü olduğununen somut göstergesidir. Yargı, işlevini yerinegetirmek için gerekli tüm araç ve olanaklarakavuşturulmalıdır. Ne yazık ki, devletintemel hizmeti olan adalet hizmetine ve onun içinde Yargıtayabu bütçeden ayrılan payla bunu sağlamakmümkün değildir. Yargıtayı, yargınınbütünündeki sorunlardan soyutlamak mümkündeğildir.

MEHMET SAĞDIÇ (Devamla) – SayınErbakan Başbakanken bu olmuyorsa, bundan sonra herhangibir şekilde bu konunun tekrar gündeme gelmesi inandırıcıolmayacaktır. Camilerimizde, özellikle vaizlerin, siyasîamaç taşıyan ve Diyanet camiasınışaibe altına alacak şekilde görüşbildirmeleri ve propaganda yapmalarına müsamaha gösterilmemelidir. Din İşleri Yüksek Kurulunun ciddîve olumlu çalışmalarını pekgöremiyoruz. Günümüzün önemli dinîkonularına, çağın ve ilmin ışığındaaçıklamalar ve yorumlar getirerek bazı çalışmalarıbeklediğimizi belirtmek istiyorum. Yine, önemli hizmetlerden biri de, ilk defabir Din Şûrasının toplanmasıdır,devamını diliyoruz.

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımagönderilen Aydın Milletvekili Yüksel Yalova’nınSayın Başbakanımıza tevcih ettiğive Başbakanımız adına cevaplandırılmasınıistediği yazılı soru önergesi incelenmiştir. ÇEVRE BAKANI M. ZİYATTİN TOKAR (Ağrı)- Sayın Başkan, Ergene Nehrinin temizlenmesi için,Bayındırlık Bakanlığıylave Devlet Su İşleriyle yakın temastayız.Önümüzdeki yıl, Ergene Nehrinin temizlenmesiiçin, Devlet Su İşleri faaliyet yapacaktır. ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) – Sayın Başkan,Erciş’te yarı açık cezaevi açılmıştır,Erciş de, Van Gölü kenarındadır;onun için, ayrıca, Van’da açık bircezaevi düşünmüyoruz. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sual soran arkadaşlarımızın,suallerini geri çekmelerine hiçbir engel yoktur. NECMİ HOŞVER (Bolu) – Sayın Başkan,İktidar grubundaki arkadaşlarımınsual sormalarına müsaade etmeyin. Aşağıdaki soruların, Sayın ÇevreBakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasınısaygılarımla arz ederim. 22 Kasım 1996 tarihinde, Tokat İlinin Zile İlçesindemeydana gelen, 2 PKK’lının öldürülmesive 1 jandarma assubay üsçavuşun şehitolması ile sonuçlanan olaydan sonra yapılanuygulama ile ilgili aşağıdaki sorularımınSayın Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılmasınınsağlanmasını arz ederim.

Geçmiş yıllarda olduğugibi 1997 yılında da doğal canlı kaynaklarımızınve yaşama ortamlarının korunması çalışmalarıartarak devam edecektir. İstanbul’un içmesuyu kaynaklarınınkorunması amacıyla başlatılan, İstanbul’unMevcut ve Potansiyel İçmesuyu KaynaklarınınKorunması Projesi de bu yıl sonunda bitirilerek,1997 yılı içerisinde sonuçlarıuygulamaya geçirecek bir çalışmayageçilmiştir. Ayrıca, içmesuyu kaynağıolarak Eğirdir Gölünün Korunması Projesininproje bedelinin 1997 yılında artırılmasıteklif edilmiştir. Ayrıca, Yukarı Murat ve ÇoruhNehri havzalarında da kirliliğin önlenmesi vegiderilmesi için, 1997 yılında bütünhavzayı kapsayan bir proje daha başlatılacaktır. Arıtma tesislerinin çalıştırılmamanedenlerinin başında, yüksek enerji giderlerigelmektedir. Tabiatıyla, siz, hâkimler ve savcılar denildimi, hemen Ankara Savcısına geliyorsunuz. SayınOktay, bu bahsettiğiniz Ankara Savcısını-ismini söylemeye lüzum yok- bu zatı savcıyapmak için, tam 3 defa kurula gelmiş ve baskıyapmıştı; ancak üçüncüsünde,3’e karşı 4 oyla bu kişiyi Ankara Savcısıyapmıştı. Ben ise, bu arkadaşı,bazı nedenlerden dolayı listeye koydum, 1’e karşı6 oyla Mersin’e tayin ettim. (RP sıralarından alkışlar)Burası da birinci bölge, orası da birinci bölge. ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devamla) – Adlî yargıda,şu anda, Ankara’da, 49 ceza mahkemesinde bilgisayar sisteminegeçilmiştir; savcılık aynı şekilde,hukuk davaları tevzii de aynı şekilde. Türkiye’de,130 ağır ceza merkezinin 56’sında bilgisayarsistemine geçilmiştir. Özellikle adlîsicil kayıtları açısından,inşallah bütün ağır ceza merkezlerindebu gerçekleştirilecektir.

  • Hâkimin bu kararı ancak talepte bulunan kişi ile kararda belirtilen kişinin evlenmesini sağlar, yoksa kişiye evlenme ehliyeti kazandırmaz.
  • İkinci olarak eşinden başka karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurulmalıdır.
  • Biz bununhazırlıklarını başlattık.İnşallah, kısa bir süre sonra, Meclisinönüne böyle bir teklifle gelme imkânınasahip olacağız.
  • İcra cezadavalarının ceza kararnamesiyle düzenlenmesigündeme gelmeli, bunlara itiraz yoluyla ancak itiraz edilebilmeli,düzeltilmesi yoluna gidilmeli, icralar bu şekilde rahatlatılmalı.

İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği tarihten başlayarak altı ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Evlendirme memuru, tarafların belgelerini inceledikten sonra evlenme şartlarının sağlandığına kanaat getirirse, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izin belgesi verir. Bu belge evleneceklere 6 ay içinde herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar. Tören, evlendirme dairesinde evlendirme memuru ve iki tam ehliyetli tanığın önünde açık olarak yapılabileceği gibi tarafların istemi üzerine memurun uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir. Evlendirme memuru, evleneceklere birbiriyle evlenmek istediklerini sorar ve olumlu cevap alınmasıyla evlilik birliği kurulur. Bu süreden sonra memurun ‘Sizi karı-koca ilan ediyorum’ beyanı adet haline gelmiş bir söylemdir, evlilik birliğine kurucu etkisi bulunmaz. Uygulamada genellikle taraflar, evet dedikleri evlilik törenini düğün gibi şölenler esnasında gerçekleştirmektedir. Soru önergesinin 4 üncü maddesinde belirtilen Kuşadası’nıntahrip olan altyapısının tamamlanmasıiçin bu güne kadar Bakanlığımızdanherhangi bir talep olmadığından malî katkıyapılmamıştır. Bakanlığımız1996 malî yılı bütçesinde yeterliödenek olmadığından, Valilik veya Belediyenintalebi halinde 1997 malî yılı bütçeimkânları çerçevesinde değerlendirilecektir. Yargıtay Başkanlığı 1995 malîyılı kesinhesabının bölümlerikabul edilmiştir.

Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır.Kumar ve paribahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Ancak, bahsin usulüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya diğer tarafın fiiliyle engellenmişse ya da diğer taraf  bahse hile karıştırmışsa, isteyerek yapılan ödeme geri alınabilir.Borçlar Kanunu’nun 606.maddesine göre Düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça, piyango ve diğer şans oyunlarından doğan alacaklar hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. İzin verilmemiş olan durumlarda, piyango ve diğer şans oyunları için de kumara ilişkin hükümler uygulanır. Yabancı ülkelerde kendi kurallarına uygun olarak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunları, Türkiye’de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin satılmasına izin verilmiş olmadıkça, yasal korumadan yararlanamazlar.Bu düzenlemelerin istisnası ise yasal ortamda oynatılan milli piyango , spor toto , loto , iddia ve at yarışlarıdır. Günümüzde, devlet, eğitimi, sağlığı,bayındırlık hizmetlerini ve dinî hizmetleri,sosyal devlet ilkesi olarak kendisi üstlenmiştir. Geçmiştebu hizmetleri yapmış olan vakıfların,tabiî ki o günkü işlevlerini bugünyapmaları mümkün değildir; çünkü,devlet yapısı değişmiştir, TürkDevleti hükümdarlıktan çıkmıştır;ama, bu vakıflar ve uygulamaları bize birer kültürelmirastır ve ecdat yadigârıdır. Onuniçin, cumhuriyetle birlikte devlete intikal etmişbulunan vakıf mallarını işletmek, tarihîvakıf eserlerini korumak, vakıfları amaçlarıdoğrultusunda desteklemek ve diğer vakıflarıda devlet adına denetlemekle görevli, tüzelkişiliğiolan, katma bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğü1924 yılında kurulmuştur. 1967’de vakıflaravergi muafiyeti getiren kanunun çıkmasıyla 3 binin üzerinde vakıf kurulmuştur. Haysiyetsiz hayat sürme özel ve nispi boşanma nedenlerinden biridir. Haysiyetsiz hayat toplumdaki anlayışa göre belli bir süreden beri devamlı olarak namus, şeref ve haysiyet kavramlarıyla bağdaşmayacak şekilde yaşamaktır. Bu boşanma nedenine dayanabilmek için kişi evlendikten sonra, bilerek isteyerek, sürekli olarak (yaşam biçimi halinde)  haysiyetsiz kabul edilen hayat sürdürülmeli ve bu nedenle ortak hayat çekilmez hale gelmelidir.

Yargıtayımızın şimdiki işyoğunluğunu azaltacak ve onu, hukuk yaratma, böylesinegüzel konularda, ülkemizi, ulusumuzu, toplumumuzu aydınlatmakonusunda hukuku yönlendirme imkânına kavuşturacaküst mahkemelerin oluşumunu bir an önce gerçekleştirmeliyizdiye düşünüyorum. Sonuç itibariyle, cezaevlerinde mutlak surette bir infazyargıçlığının kurulmasınıöneriyorum. İnfaz yargıçlığı,cezaevindeki bütün idarî tasarruflarınyargı denetiminden geçirilmesi demektir. BAŞKAN – Sayın Ketenci, sizden sonra konuşacakGrup arkadaşlarınızın süresinikullanıyorsunuz; her ikisinin de birer dakikasınıkullandınız. Şahısları adına; aleyhinde, İsmailDurak Ünlü; lehinde, Orhan Kavuncu, Aslan Polat. 6 ncı turda, Adalet Bakanlığı, YargıtayBaşkanlığı ve Çevre Bakanlığıbütçeleri yer almaktadır. Zaten, yasa gereği, Sayıştay, gerekli denetimiyapmak konumundadır; bu açıdan bir sorunbulunmamaktadır. BAŞKAN – Tekriri müzakere talebini Başkanlığımızayazılı olarak bildirmeniz, gerekçeyi iletmenizgerekmektedir. Şu anda, şifahî olarak bu talebinizeolumlu yanıt vermem İçtüzük bakımındanmümkün değildir. BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sorular içinayrılan 20 dakikalık süre tamamlanmıştır. DEVLET BAKANI AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)- Sayın Başkan, ben, bir kısmına hemencevap vermek istiyorum.

Denk bütçeyi gerçekleştirmek suretiylekamu açıklarını kapatmak ve enflasyonudizginlemek, elbette ki, doğru bir hedeftir; ancak, adaletin,mülkün temeli olabilmesi, hızlı işlemesinebağlı olduğuna göre, bu sürati teminedecek fizikî şartların ve yeterli insangücününtemini de büyük bir zaruret olarak karşımızdadurmaktadır. İcra müdürü,müdür yardımcısı, zabıtkâtibi, yazı işleri müdürü,mübaşir ve hizmetli kadrolarının önemlibir kısmı boştur. Sayın milletvekilleri, doğaseverler, çevreseverler,yeşilseverler; bunlar birer vatansever, cumartesisini pazarını,tatil günlerini bu işlere ayırmış;ülkesinin doğası için mücadele veren,son derece samimî insanlardır; ama, birtakımart düşünceyle, bu insanları, kalkınma,enerji ve sanayileşmenin karşısındagöstermek vicdansızlığına lütfenkatılmayalım. Dünyanın her yerinde, onungörevi, enerji sıkıntısınıgidermek, ona alternatifler aramaktır. Sanayi Bakanlığınıngörevi, sanayide büyümek, dışa açılmak,ihracatı artırmaktır. Dünyanın her yerinde, çevre bakanlıklarının,diğer bu bakanlıklar üzerinde otokontrol gibibir görevi vardır; yoksa, arazöz dağıtma,traktör dağıtma gibi bir görevi yoktur. Çevre Bakanlığı, bugünkü yapısıyla,bugüne kadar, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatınöngördüğü görevlerini layıkıylayerine getirememiştir. Bakanlığın bazıyeni görev ve yetkilerle donatılması elzemhale gelmiştir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,yurtdışı ilişkileri çok yoğunolan kuruluşlarımızdan biridir; çünkü,meteoroloji ve meteorolojik hizmetler, uluslararası birhüviyet taşır. Ürettiği hizmetlerinhemen hepsini uluslararası standart ve tavsiyelere göreyapmak zorundadır. Mevcut bilgisayar sisteminin hemen hepsi,uydu -yeralıcı sistemi ve bunlara benzer birçokalet, cihaz ve sistemler, uluslararası kuruluşlardanhibe yoluyla sağlanmıştır. Orman kadastrosu sonucunda, orman rejimi dışınaçıkan ve köylümüzün halen kullanmaktaolduğu, yani zilyetlik ettiği arazilerinin, uygun koşullarlaMaliye Bakanlığı tarafından kendilerinebir an önce satılması kaçınılmazdır.Böylece, üretim dışı kalan topraklarımızındeğerlendirilmesi de sözkonusu olacaktır. Tapu ve kadastro çalışmalarının2000 yılında bitirilebilmesi için, 1997 yılındanitibaren, döner sermayeden elde edilecek gelirlerin tümünün,vergiden muaf tutularak, kadastro çalışmalarındakullanılmak üzere tahsis edilmesini, Genel Müdürlükemrine verilmesini ve bu yönde hazırlanacak yasaldüzenlemenin bir an önce yapılmasınıönermekteyiz. Bu kurum, kendine verilen görevlerini yerinegetirebilecek bilgi birikimine sahiptir. Ancak, sadece görevve sorumluluk vermek yetmez; gerekli yatırım imkânlarımutlaka sağlanmalıdır. Çalışanlarınmaddî durumları arazi tazminatları bu işinyapımı için gerekli seviyede ele alınaraksonuçlandırılmalıdır. Kendi meslek çerçevesinde tapu ve kadastro,toprak-insan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemiolarak tanımlanmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişsürecinin başlaması, kentleşme hızınınartan bir seyir izlemesi, buna bağlı ihtiyaçlarınçoğalması, tapu ve kadastroya da yeni bir anlayışve tanımlama getirmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *